ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Друк
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і ІНСТИТУТУ біології тварин


    Бюлетень входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р.).
    До Науково-технічного бюлетеня приймаються оригінальні статті з основних напрямів ветеринарної медицини і тваринництва. Згідно з вимогами ВАК України (№7-05/1 від 15.01.2003 р.) стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
     Статті в бюлетені друкуються українською мовою, а іноземних авторів — англійською, польською чи російською. Рукопис статті надсилається в одному примірнику. Статтю слід друкувати в редакторі Word 6 або 7. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту — 12, через 1 інтервал, формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, абзац — 1,25 см. Електронний варіант статті надсилається електронною поштою.
      Стаття має містити шифр УДК в лівому верхньому куті першої сторінки. Нижче в центрі: НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), ініціали і прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання (курсивом), назва та поштова адреса наукової установи, де автор працює  (звичайним 12 шрифтом). Якщо стаття написана аспірантом або здобувачем, у нижній частині першої сторінки під текстом подаються дані про наукового керівника.
      На початку статті розміщується анотація українською мовою (не менше 10 рядків, курсивом). Під анотацією – ключові слова (великими літерами).
      Вступна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
      Розділ Матеріали і методи складається так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Треба зазначити вид і кількість використаних тварин.
      У розділі Результати й обговорення бажано уникати повторення табличних даних, а обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів з урахуванням попередніх відомостей з даних питань. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами. Таблиці, рисунки, графіки, фото розміщуються після посилання на них в тексті. Таблиці набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10, слово Таблиця (курсивом), заголовок таблиці дається жирними літерами по центру. Таблиці повинні бути у книжковому розташуванні (за винятком дуже громіздких). Формули та рисунки набираються у редакторі Microsoft Word’95 версія 6,0 або 7,0. Фотографії слід надсилати сканованими і вставленими в порядку згадування.
      У кінці статті розміщуються В И С Н О В К И та Перспективи подальших досліджень.
      Після Перспектив подається анотація російською та англійською мовами – для українських статей (для іншомовних — українською), де вказуються НАЗВА СТАТТІ великими жирними літерами, під нею ініціали та прізвище автора курсивом, нижче — назва і адреса наукової установи, ще нижче – А Н Н О Т А Ц И Я та S U M M A R Y, у яких текст анотації і ключові слова - ідентичні українській.
       Використана Л І Т Е Р А Т У Р А подається наприкінці статті в порядку згадування джерел у тексті та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
       Після літератури обов’язково вказується рецензент (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи).
       Окремим файлом треба надіслати SUMMARY до поданої статті, формат документа .doc або .docx, шрифт Times New Roman, 14, обсяг - 1 повна сторінка.
       У разі невідповідності встановленим вимогам. стаття повертається автору.
 
Головна Про Нас Видавнича діяльність Науково-технічний бюлетень

Увага! Небезпечна продукція

Реєстрація ветеринарних препаратів та кормових добавок