ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Print
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і ІНСТИТУТУ біології тварин

Бюлетень входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі ветеринарних та сільськогосподарських наук (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р.).

До Науково-технічного бюлетеня приймаються оригінальні статті з основних напрямів ветеринарної медицини і тваринництва. Згідно з вимогами ВАК України (№7-05/1 від 15.01.2003 р.), стаття повинна мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки досліджень і перспективи досліджень у певному напрямку.

            Статті в бюлетені друкуються українською мовою, а іноземних авторів — англійською, польською чи російською. Рукопис статті надсилається в одному примірнику разом з експертним висновком і рецензією на адресу: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019. Електронну версію статті слід надсилати на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ">achaikivska@scivp.lviv.ua або This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ">alexandra.dndki@gmail.com Статті оформлюють у редакторі Microsoft Word 6 або 7 у форматі docx. Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту — 12, через 1 інтервал, формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, абзац — 1,25 см.

            Стаття має містити шифр УДК в лівому верхньому куті першої сторінки. Нижче в центрі: НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), ініціали і прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання (курсивом), назва та поштова адреса наукової установи, де працює автор (звичайним 12 шрифтом). Якщо стаття написана аспірантом або здобувачем, у нижній частині першої сторінки під текстом подаються дані про наукового керівника.

            На початку статті розміщується анотація українською мовою (не менше 10 рядків, курсивом). Під анотацією – ключові слова (великими літерами).

Вступна частина повинна містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

            Розділ Матеріали і методи складається так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання. Треба зазначити вид і кількість використаних тварин.

            У розділі Результати й обговорення бажано уникати повторення табличних даних, а обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів з урахуванням попередніх відомостей з даних питань. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами. Таблиці, рисунки, графіки, фото розміщуються після посилання на них в тексті. Таблиці набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10, слово Таблиця (курсивом), заголовок таблиці дається жирними літерами по центру. Таблиці повинні бути у книжковому розташуванні (за винятком дуже громіздких). Формули та рисунки набираються у редакторі Microsoft Word’95 версія 6,0 або 7,0. Фотографії слід надсилати сканованими і вставленими в порядку згадування.

Наступні розділи – В И С Н О В К И та Перспективи досліджень.

           Публікації не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою, обсягом не менше, як 1800 знаків, включно з ключовими словами, а також анотацією російською мовою, яка є аналогічною до української. Публікації не українською мовою супроводжуються російською анотацією (аналогічною до анотації статті) та анотацією українською мовою, обсягом не менше, як 1800 знаків, включно з ключовими словами.

Л І Т Е Р А Т У Р А наводиться наприкінці статті в порядку згадування джерел у тексті та зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

References. Окремий транслітерований список використаної літератури англійськими літерами.

Після літератури обов’язково вказується рецензент (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи).

У разі невідповідності встановленим вимогам, стаття повертається автору.

Увага! У зв’язку з тим, що, відповідно до Наказу МОН України «Про порядок формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 р. № 32, кожній науковій публікації має обов’язково бути присвоєний індекс DOI. Для розрахунку з Видавничою службою «Інтернаука» потрібно оплатити її послуги в розмірі приблизно 2 долари (у гривнях за курсом НБУ).
 
Home About us Publishing activities Scientific and technical bulletin of state scientific research control institute of veterinary medical products and fodder additives and institute of animal biology

Attention! Dangerous products

registration veterinary drugs